BussContact.sk
| katalóg business firiem

Zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3 , Žarnovica

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických zmesí (CHL a CHZ), včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHL a CHZ, dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s Nariadením vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou, chemickým faktorom pri práci, posúdenie kariet bezpečnostných údajov dodávateľov CHL a CHZ, podľa zákona č. 67/2010 Z.z. (chemický zákon), vypracovanie súpisu hlavných zásad pri zaobchádzaní z CHL a CHZ, zabezpečenie kontroly miest, kde sa nakladá s chemickými faktormi, vypracovanie základných náležitostí posudku o riziku podľa Nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, vypracovanie prevádzkového poriadku pre zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými zmesami a následné oboznamovanie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom (odborné školenia).

Firma AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
Adresa Kľakovská 877/3, Žarnovica
Telefónne číslo +421 45/681 21 85
E-mailová adresa aquavita@naex.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár