BussContact.sk
| katalóg business firiem

Odpadové hospodárstvo

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3 , Žarnovica

Pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva (OH), včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OH zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle Vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií zmluvné zabezpečenie odvozu a zneškodnenia, resp. zhodnotenie vznikajúcich odpadov, vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní z odpadmi v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. (evidencie, hlásenia), spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vypracovanie internej smernice pre nakladanie s odpadmi plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a i.

Firma AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
Adresa Kľakovská 877/3, Žarnovica
Telefónne číslo +421 45/681 21 85
E-mailová adresa aquavita@naex.sk

Fotogaléria

Kontaktný formulár