BussContact.sk
| katalóg business firiem

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci odpadového hospodárstva

EL spol. s r.o., Radlinského 17A/1575 , Spišská Nová Ves

Odporúčame

Pri vypracovávaní Poh, pri vypracovávaní prevádzkového poriadku, pri riešení spôsobu zneškodňovania (zhodnocovania) odpadov, legislatíva a normy v odpadovom hospodárstve.

Firma EL spol. s r.o.
Adresa Radlinského 17A/1575, Spišská Nová Ves
Telefónne číslo +421 905 493 317
E-mailová adresa vozar@elsro.sk

Fotogaléria

Ďalšie produkty firmy

Odborné školenia a kurzy v oblasti systémov manažérstva kvality, bezpečnosti potravín a Haccp

Cieľom školení a kurzov je vedieť sa orientovať v požiadavkách systémov manažérstva, získa...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadov

Stanovenie škodlivín v odpade Y 19 – Y 45 (podľa vyhlášky č. 284/2001 príl.č.3.), stanoven...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky odpadových vôd

Analýza podľa prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon), analýza podľa prílohy č...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd

Predmetné skúšky sa používajú hlavne pri stanovení kontaminácie areálu priemyselných podni...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Regionálne projekty zamerané na komplexné hodnotenie stavu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek

Spracovanie projektovej dokumentácie, terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia, komplex...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Projekty menšieho rozsahu zamerané na stanovenie kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia

Spracovanie projektovej dokumentácie, terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia, komplex...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Ekologické audity pre priemyselné a poľnohospodárske podniky

Podrobná analýza súčasného stavu Žp, porovnanie s požiadavkami noriem, spracovanie audítor...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Konzultačná a poradenská činnosť v rámci ekologických činností

Metodika environmentálneho vzorkovania, interpretácia a aplikácia analytických výsledkov,...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Monitoring skládok odpadov

Kompletný monitoring skládok podľa prílohy č. 15 Vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní nie...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Zhodnocovanie kalov z čističiek komunálnych odpadových vôd

Čistiarenské kaly sú konečným produktom procesu čistenia odpadových vôd. Predmetné kaly sú...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Služby výrobcom, dovozcom a vývozcom potravín a nápojov

Skúšky a analýzy ako podklad pre spracovanie podnikových noriem, technických špecifikácií,...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Fyzikálne, chemické a mikrobiologické skúšky a analýzy potravín, nápojov a ich jednotlivých komponentov

Mlieko a výrobky z mlieka, mäso a mäsové výrobky, mäso z rýb a vodných živočíchov a výrobk...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Služby výrobcom a dovozcom krmív a kŕmnych surovín

Fyzikálno-chemické, mikrobiologické a mykologické skúšky a analýzy krmív, kŕmnych surovín...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok - určené pre výrobcov a distributérov liekov

Skúšky liekov, liečiv, surovín a pomocných látok sú vykonávané komplexne podľa európskeho...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Služby pre dialyzačné pracoviská, skúšanie vody používanej na riedenie dialyzačných roztokov

Dialyzačné strediská si vyrábajú vodu pre riedenie dialyzačných roztokov. Podľa liekopisu...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Skúšanie čistenej vody v lekárňach - kontrola Aqua Purificata

Komplexné skúšky Aqua Purificata v zmysle Slovenského liekopisu, odber a doprava vzorky do...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Kontrola účinnosti sterilizácie a mikrobiologickej čistoty prostredia

Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchov...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Príprava a kontrola skúmadiel a pomocných látok, odmerných a tlmivých roztokov – Reagenčný aparát pre lekárne

Základný reagenčný aparát - základný súbor chemikálií a roztokov pre prvotné vybavenie lek...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza vôd

Kontrola kvality pitnej vody pre individuálne aj hromadné zásobovanie, analýzy prírodných...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Služby pre zariadenia vykonávajúce epidemiologicky závažnú činnosť

Epidemiologicky závažná činnosť je taká pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postu...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Kompletné odbery a skúšanie vzoriek na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchov...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza pôd

Agrochemické vlastnosti pôd, hygiena pôd - kontaminácia pôd, fyzikálne vlastnosti pôd, sta...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analýza priemyselných hnojív a kompostov

Analýza priemyselných hnojív pre proces certifikácie výrobku, pre proces kontroly. Analýza...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analytika a pôdna mechanika pre inžiniersku geológiu

Stanovenie zrnitosti, Atterbergove konzistenčné medze (medza plasticity, tekutosti, index...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Analytika pre hydrogeológiu

Kompletná analytika podzemných vôd, hydrochemické výpočty a klasifikácia podzemných vôd, s...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Mineralógia

Mineralogické rozbory šlichov, odber prirodzených šlichov.

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Komplexné geochemické práce

Skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápojov a ich jednotlivých zložiek, biologický...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Skúšanie chemických látok a chemických prípravkov podľa požiadaviek Reach

Určenie fyzikálno - chemických vlastností, určenie ekotoxikologických vlastností (toxicita...

 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Farmácia a zdravotníctvo - EL spol

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie lie...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Životné prostredie - EL spol.

Realizuje kompletné laboratórne skúšky a rozbory nevyhnutné k realizácii ekologických prác...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Potravinárstvo, poľnohospodárstvo - EL spol

EL spol. s r.o. Spišská Nová Ves realizuje komplexné služby pre poľnohospodárov, ktoré súv...

 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
 • Lokalita: Spišská Nová Ves

Kontaktný formulár